Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


25.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Директор       Трофименко Микола Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Сумиагропромбуд"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Пролетарська, б. 69
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
23817399
5. Міжміський код та телефон, факс
(0542) 611-178 (0542) 611-178
6. Адреса електронної пошти
agroprombud@aft.org.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку sapb.com.ua   25.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 24.04.2019 20000.00 12475.00 160
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "СУМИАГРОПРОМБУД", що вiдбулися 24.04.2019 року (Протокол № 1 вiд 24.04.2019 р.) прийнято наступне рiшення :
Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" протягом не бiльше як один рiк з дня прийняття цього рiшення, значних правочинiв, та iнших угод з фiзичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фiзичними та юридичними особами - резидентами iноземних держав, установами, органiзацiями, державою Україна в особi уповноважених органiв, мiсцевими громадами в особi органiв мiсцевого самоврядування, будь-якими iншими контрагентами, в тому числi на договори, укладення яких буде потрiбне в поточнiй господарськiй дiяльностi, якi можуть вважатися значними у вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом Товариства.
Характер правочинiв:
- договори позики та банкiвського кредиту, договори про надання кредитної лiнiї та договори про документарнi операцiї;
- договори iпотеки, застави, фiнансового та майнової поруки, гарантiї;
- договори постачання, купiвлi-продажу, в т.ч. зовнiшньоекономiчнi, товарiв, обладнання, iншого рухомого майна, а також нерухомого майна, iнших основних засобiв, цiнних паперiв, у тому числi акцiй, облiгацiй, податкових векселiв, корпоративних прав, часток у статутних капiталах господарських товариств;
- договори комiсiї, договори доручення, договори страхування, договори мiни, договори постачання ресурсами, договори зберiгання;
- договори найму, оренди, користування, лiзингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;
- договори пiдряду, договори про виконання робiт i послуг, договори про перевезення i транспортне експедирування вантажiв, договори купiвлi-продажу об'єктiв iнтелектуальної власностi, лiцензiйнi договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робiт, договори про виконання науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт.
При цьому гранична сукупна вартiсть цих правочинiв не може перевищувати 20 000 000,00 ( двадцять мiльйонiв) грн.
Надати повноваження директору ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" Трофименку Миколi Олексiйовичу на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, в межах граничної сукупної вартостi цiєї попередньо наданої згоди, навiть якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариств
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної звiтностi 12475 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 160 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства 2 836 214 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах – 2 836 214 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 2 836 214 шт., «проти» - 0, «утрималися» - 0.