SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

30.04.2021

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "СУМИАГРОПРОМБУД"
  2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
  3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23817399
  4. Місцезнаходження: 40030, Сумська обл., м. Суми, Ярослава Мудрого, 69
  5. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 611-178, (0542) 611-178
  6. Адреса електронної пошти: agrorpombud@aft.org.ua
  7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2021, №64
  8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
  9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Повний документ

Електронний підпис.

Сделать заказ