SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

Особлива інформація емітента

26.04.2021

Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів:

Річними загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства "СУМИАГРОПРОМБУД", що відбулися 26.04.2021 року (Протокол № 1 від 26.04.2021 р.), прийнято наступне рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Характер правочинiв та їх гранична вартість:

  • договори з продажу (постачання) крейди комової граничною вартістю до 20 млн. грн;
  • договори з надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом граничною вартістю до 10 млн. грн.;
  • договори надання в оренду або користування, рухомого та нерухомого власного майна граничною вартістю до 15 млн. грн.;
  • договори купівлі-продажу спеціальної техніки та обладнання для модернізації виробництва, в т.ч шляхом фінансового лізингу та із залученням кредитних коштів до 5 млн. грн.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів не може перевищувати 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) грн. Надати повноваження директору ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" Трофименку Миколі Олексійовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Вартість активів за даними останньої річної звітності 10 616 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 471%.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства 2 836 214 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах – 2 836 214 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 2 836 214 шт., «проти» - 0, «утрималися» - 0.

Повний документ

Електронний підпис.

Сделать заказ