SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 25.03.2021 р.

25.03.2021

Приватне акціонерне товариство "СУМИАГРОПРОМБУД " (Товариство) повідомляє:

 1. Станом на 01.03.2021 , дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26.04.2021 р. , складеним Центральним депозитарієм :
  • загальна кількість акцій Товариства 2 836 244 штук.
  • кількість голосуючих акцій 2 836 244 штуки.
 2. Для участі в зборах акціонерам необхідно пред’явити паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

  Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

  Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

  Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 3. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів 26.04.2021 р., підготовлені Наглядовою радою:
  1. Обрання робочих органів зборів : лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
   Проект рішення: Обрати робочі органи зборів у складі: лічильна комісія – Мамонтова С.В та Гудим Т.В., голова зборів Трофименко А.М., секретар зборів – Мисік П. Е.
  2. Розгляд звіту директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
   Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 р. та визнати роботу Директора у 2020 задовільною.
  3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про діяльність Товариства в 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
   Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора про діяльність в 2020 році. Визнати роботу Ревізора у 2020 році позитивною.
  4. Розгляд звіту наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
   Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік і визнати роботу Наглядової ради задовільною.
  5. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати) Товариства за 2020 рік.
   Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт та баланс за 2020 р.
  6. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.
   Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2020 рік. Прибуток у сумі 2 024 490,00 грн. розподілити наступним чином:
   • 800 000,00 грн. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
   • 1 224 490,00 грн. не розподіляти;
  7. Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру дивідендів, порядку та строку їх виплати.
   Проект рішення:
   1. За результатами діяльності Товариства у 2020 році виплатити дивіденди акціонерам Товариства загальною сумою 800 000,00 (вісімсот тисяч гривень) грн.
   2. Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 30.04.2021 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні.
   3. Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 0,282 грн. на одну просту належну акціонеру акцію.
   4. Визначити строк виплати дивідендів до 26 жовтня 2021 р.
   5. Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам.
   6. Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів в наступні строки : травень 2021 – 400 000,00 грн.; липень 2021 р.- 200 000,00 грн. ; серпень 2021 р. - 200 000,00 грн.
   7. Директору Товариства до 01 травня 2021 письмово повідомити кожного акціонера про розмір, порядок та строк виплати дивідендів.
  8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік
   Проект рішення: Схвалити основні напрямки роботи Товариства у 2021 році, передбачені виробничим планом на поточний рік, затвердженим Директором Товариства.
  9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
   Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.
   Характер правочинiв та їх гранична вартість:
   • договори з продажу (постачання) крейди комової граничною вартістю до 20 млн. грн;
   • договори з надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом граничною вартістю до 10 млн. грн.;
   • договори надання в оренду або користування, рухомого та нерухомого власного майна граничною вартістю до 15 млн. грн.;
   • договори купівлі-продажу спеціальної техніки та обладнання для модернізації виробництва, в т.ч шляхом фінансового лізингу та із залученням кредитних коштів до 5 млн. грн.

   При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів не може перевищувати 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) грн.

   Надати повноваження директору ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" Трофименку Миколі Олексійовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Електронний підпис.

Підтверджую інформацію, що міститься в повідомленні,
Директор ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" Трофименко М.О.

Сделать заказ