SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

23.04.2020

Рiчними загальними зборами акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "СУМИАГРОПРОМБУД", що вiдбулися 22.04.2020 року (Протокол № 1 вiд 22.04.2020 р.), прийнято наступне рiшення:

Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" протягом не бiльше як один рiк з дня прийняття цього рiшення, значних правочинiв, та iнших угод з фiзичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фiзичними та юридичними особами - резидентами iноземних держав, установами, органiзацiями, державою Україна в особi уповноважених органiв, мiсцевими громадами в особi органiв мiсцевого самоврядування, будь-якими iншими контрагентами, в тому числi на договори, укладення яких буде потрiбне в поточнiй господарськiй дiяльностi, якi можуть вважатися значними у вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Характер правочинiв та їх гранична вартiсть:

  • договори з продажу (постачання) крейди комової граничною вартiстю до 20 млн. грн;
  • договори з надання послуг з перевезення вантажiв залiзничним транспортом граничною вартiстю до 10 млн. грн;
  • договори надання в оренду або користування, рухомого та нерухомого власного майна граничною вартiстю до 15 млн. грн;

При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв не може перевищувати 45 000 000,00 (сорок п’ять мiльйонiв) грн.

Надати повноваження директору ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" Трофименку Миколi Олексiйовичу на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, в межах граничної сукупної вартостi цiєї попередньо наданої згоди, навiть якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної звiтностi 11 842 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 380%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства 2 836 244 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах – 2 836 244 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 2 836 244 шт., «проти» - 0, «утрималися» - 0.

Електронний підпис.

Скачати повний документ

Сделать заказ