SumyAgroprombud
На головну
Пошук
E-mail

Повідомлення емітентів про проведення загальних річних зборів акціонерів

20.03.2014

Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Сумиагропромбуд» (місцезнаходження 40009 м. Суми, вул. Пролетарська, 69, код ЄДРПОУ 23817399) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться "24" квітня 2014 року о 10-тій годині за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, 60/1 в кабінеті директора.

Початок реєстрації 24 квітня 2014 року о 09-40, закінчення о 09-55 . Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонера додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 17 квітня 2013 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання робочих органів зборів (голови та секретаря зборів, лічильної комісії)
  2. Розгляд річного звіту директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про діяльність Товариства в 2012 році та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  4. Розгляд звіту наглядової ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
  5. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати) Товариства за 2013 рік.
  6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
  7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
  8. Затвердження нової редакції внутрішніх Положень Товариства.
  9. Попереднє схвалення значних правочинів.

Акціонери чи їх представники до дати проведення зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, 60/1, в робочі дні з 8-00 до 17-00 в приймальні директора, а в день проведення зборів – також у місці проведення зборів.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор. Телефон для довідок: (0542) 61-11-78, факс. 61-01-06

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 2013 р. Попередній 2012 р.
Усього активів   17545
Основні засоби   10266
Довгострокові фінансові інвестиції   10
Запаси   2407
Сумарна дебіторська заборгованість   3977
Грошові кошти та їх еквіваленти    
Нерозподілений прибуток (збиток)   (2260)
Власний капітал   1313
Статутний капітал 709 709
Довгострокові зобов’язання   209
Поточні зобов’язання   16023
Чистий прибуток (збиток)   (754)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 836 244 2 836 244
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) --- ---
Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій протягом періоду. --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)   25
Сделать заказ